logo

Actualitat Notícies

Legislació. Mesures per a reduir el consum de borses de plàstic

Els actuals nivells de consum de bosses de plàstic produeixen uns alts nivells de residus dispersos, suposen un ús ineficaç dels recursos i és previsible que augmenten si no es prenen mesures adequades. Les bosses de plàstic disperses provoquen contaminació en el medi ambient i agreugen el problema generalitzat de les *paresencia de residus en les masses d'aigua, la qual cosa suposa una amenaça per als ecosistemes aquàtics en l'àmbit mundial. Les taxes actuals de reciclat de bosses de plàstic lleugeres (aquelles amb un espessor de menys de 50 micres) són molt baixes i, a causa d'una sèrie de dificultats pràctiques i econòmiques, no és probable que aconseguisquen nivells significatius en el futur pròxims.

Amb la finalitat de donar solució al problema descrit, la Unió Europea va aprovar la Directiva (UE) 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015, per la qual es modificava la Directiva 94/62/CE pel que fa a la reducció del consum de bosses de plàstic lleugeres. L'objectiu del present Reial decret 293/2018, de 18 de maig, és incorporar a l'ordenament jurídic espanyola la Directiva (UE) 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015.

Aquesta directiva comunitària estableix que els Estats membres han d'adoptar mesures amb la finalitat de reduir de forma sostinguda, en el seu territori, el consum de bosses de plàstic lleugeres. Per a açò, proporciona diverses opcions als Estats membres entre les quals s'inclou l'establiment d'objectius nacionals de reducció, la introducció d'instruments econòmics així com, si escau, les restriccions a la seua comercialització, sempre que aquestes restriccions siguen proporcionades i no discriminatòries. Així mateix, estableix que aquestes mesures podran variar depenent de la incidència en el medi ambient de les bosses de plàstic lleugeres, quan es *valorizan o es rebutgen, de les seues propietats a l'efecte de *copostaje, de la seua durabilitat o del seu ús específic previst.

Seguint el que es disposa en la normativa europea, s'estableix l'obligació de marcat de les borses *compostables en el termini de divuit mesos a explicar des de la data en què la Comissió Europea adopte l'acte pel qual s'establisquen les especificacions de les etiquetes o marques per a garantir el reconeixement en tota la Unió Europea d'aquestes borses així com per a proporcionar informació correcta als consumidors sobre les propietats de les mateixes.

A més, el Reial decret detalla les obligacions d'inscripció dels fabricants i importadors de bosses de plàstic en la secció de bosses de plàstic del Registre de Productors de Productes, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del present reial decret i l'obligació, per part de fabricants i importadors de bosses de plàstic, de proporcionar la informació relativa a la posada en el mercat de bosses de plàstic, per a poder complir així amb les obligacions de subministrament d'informació anual relatiu al consum anual de bosses de plàstic a la Comissió Europea

Pots informar-te sobre la resta de modificacions que introdueix aquest Reglament i sobre com pots estar actualitzeu@ de tota la legislació alimentària en el següent enllaç:

http://www.legalimentaria.es

La notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías